Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2019

Πρόσκληση / Invitation   2019

Νότες και γεύσεις στην Κορώνη (κτήριο Κλάππα)

Notes and flavours at Koroni (Klappa building)

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου – 19:00 / Wednesday 11 December – 19:00 hrs

Mε τα μουσικά σύνολα του Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης

With the musical ensembles of the Koroni Arts Festival

Θα προσφερθεί μπουφές από τις οικογένειες των μουσικών 

και φίλους του Φεστιβάλ Κορώνης

Buffffet will be offffered by the families of the musicians

and friends of Κoroni Festival

Είσοδος ελεύθερη / Admission is free

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading