Από 12 έως 26 Σεπτεμβρίου 2018, 20:00‐23:00
From 12 to 26 September 2018, 20:00 – 23:00 hrs

Στο Μανιατάκειον Ιδρυμα / at Maniatakeion Foundation

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
Under the auspices of the Ministry of Culture and Sports


Loading